Kalkulácia ceny výrobku

Výrobný podnik vytvára určitý výkon – najčastejšie výrobok, ktorý v sebe spája úžitkové vlastnosti, ktoré sú dôležité pre spotrebiteľa a ekonomické vlastnosti, dôležité pre výrobcu. Už v samotnej definícii podnikania je zahrnuté, že sa podniká za účelom dosiahnutia zisku. Preto každý podnik v prvom rade musí zaujímať, aký hospodársky výsledok dosahuje a aký ma podiel zisku z predaja výrobkov, ktoré vyrába. Je jasné, že hospodársky výsledok podniku je dôležitý kvalitatívny ukazovateľ a závisí od objemu predaja a nákladov na predané výrobky.

Predajná (trhová cena) výrobku

Predajná cena (trhová cena) sa už v dnešnej dobe nechápe (ani nestanovuje) ako súčet nákladov a zisku, ale tvorba ceny je zložitý proces, kedy podnik berie do úvahy trh a svoje postavenie na ňom. Predajná cena je teda pre spotrebiteľa hodnota, ktorú je ochotný zaplatiť za výrobok s jeho funkčnosťou, dizajnom a ďalšími vlastnosťami pre spotrebiteľa dôležitými. Preto cena výrobku na trhu je výsledkom zložitých interakcií a v mnohých prípadoch sa nedá predurčiť žiadnymi ekonomickými prepočtami.

Avšak je dôležité zdôrazniť, že aj v podmienkach trhovej ekonomiky podniky naďalej využívajú cenovú kalkulácia, ktorá slúži ako vnútorný nástroj pre rozhodovanie. Táto cenová kalkulácia sa vyznačuje tým, že náklady a zisková prirážka sa upravujú podľa marketingového zámeru (napr. snaha získať objednávku alebo cez zvýšenie objemu výroby a predaja znížiť fixné náklady výrobku atď.)

Kalkulácia výrobných nákladov

Zatiaľ čo informácie o úrovni predajnej ceny vie podnik zistiť pomerne ľahko a navyše spoľahlivo, náklady na výrobu sa zisťujú oveľa zložitejšie a informačné systémy v žiadnom podniku nedávajú presnú informáciu o skutočných nákladoch. Vo všeobecnosti sa pod kalkuláciou výrobných nákladov rozumie prepočet nákladov (pozri všeobecný kalkulačný vzorec), zisku a ďalších hodnotových veličín na naturálne vyjadrenú jednotku výkonu (tj. výrobok alebo aj službu, operáciu, činnosť). Kalkulácia závisí od:

  • vymedzenia predmetu kalkulácie
  • použitej metódy, ktorou sa priraďujú náklady na predmet kalkulácie
  • štruktúry nákladov, v ktorej sa stanovujú náklady na kalkulačnú jednotku

Zháňate software na riadenie výroby? Ozvite sa.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2021