Úvod do riadenia výroby

Výroba materiálnych a nemateriálnych statkov v rámci podniku slúži k uspokojovaniu trhového dopytu. Výroba výrobkov je spojená s konkrétnym výstupom, ktorý vzniká tak, že vstupné faktory (kvôli zjednodušeniu všetky vstupy radíme do niektorej z kategórie práca, pôda, kapitál a informácie) sa podrobia transformačnému procesu (teda výrobe).

Metódy FIFO, FEFO, HIFO, LIFO pre riadenie materiálu

Výrobné podniky venujú veľkú pozornosť riadeniu zásob, pretože tie sa berú ako jeden zo zdrojov, ktorý môže spôsobiť plytvanie. Preto je trend vytvárať také podmienky v podniku, aby boli zásoby čo možno najnižšie. Skladovanie, ako jedna z častí logistického systému, je podskupinou riadenia výroby a nákupu a je tiež spojovacím článkom medzi výrobcom a zákazníkom, pretože zabezpečuje uskladnenie produktov v mieste ich vzniku a medzi miestom vzniku a miestom spotreby.

Výrobná logistika

Logistika sa dá definovať rôznymi spôsobmi a je uplatniteľná v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Vo všeobecnosti je teda možné logistiku definovať ako vedu, ktorá sa zaoberá celkovou koordináciou a optimalizáciou všetkých činností, reťazce ktorých sú nevyhnutné k pružnému a hospodárnemu dosiahnutiu stanoveného cieľa. Logistické riadenie sa tak zaoberá efektívnym tokom surovín, zásob vo výrobe a hotových výrobkov z miesta vzniku do miesta spotreby.

Výrobný plán, operatívne plánovanie výroby v podniku

Plán výroby vo svojej podstate patrí medzi operatívne plánovanie, ktorého úlohou je spresniť vecnú náplň čo najbližšie k okamihu výroby rovnako ako aj časový a priestorový priebeh. Plán musí byť zosúladený s aktuálnym stavom kapacity pracovníkov a strojov. Následne na základe plánu výrob sú stanovené výrobné zákazky a ich presadenie do výrobného procesu. To je práve úlohou etapy transformačného procesu, kedy je potrebné zaistiť pomocou výrobného programu definovaný výkon čo do množstva, kvality a plánovaného času.

Čiarové kódy vo výrobe

V súčasnosti je čiarový kód najrozšírenejším spôsobom identifikácie objektov vo svete pre jeho jednoduchosť, dostupnosť, širokú podporu a cenu. Je zložený z tmavých a svetlých častí (bodov alebo čiar), ktoré strojovo reprezentujú údaje. Tieto údaje sú vo výrobnom procese načítavané pomocou čítačiek kódov a prenášané najčastejšie do centrálnej databázy. Najväčším prínosom pri využívaní čiarových kódov vo výrobe je eliminácia chýb človeka ak by dané údaje, ktoré sú načítavané čiarovým kódom zadával manuálne a sprehľadnenie toku materiálu vo výrobe.

Automatizácia riadenia výroby (CIM systém)

Využitie výpočtovej techniky je v moderne riadenom podniku takmer prednostne situované do oblasti operatívneho manažmentu. Medzi hlavné dôvody patrí rozsiahly informačný tok, požiadavky na neustálu aktualizáciu dát, nepretržitý sled rozhodovaní a pod. Dôraz je kladený na stavebnicové pojatie technických prostriedkov, kde pri vlastnej práci s týmito prostriedkami sa potom presadzuje interaktívny režim práce v reálnom čase s možnosťou vytvárania problémovo orientovaných dátových základní. Výhodou je tak rýchly prístup k informáciám.

Operatívne riadenie výroby

Operatívne riadenie výroby predstavuje komplexný súbor nástrojov, pričom jednotlivé nástroje vytvárajú relatívne samostatný subsystém v rámci riadenia podniku. Tieto subsystémy môžu byť rôzne ponímané a podľa konkrétnej charakteristiky výroby v tom-ktorom podniku potom dochádza k vytváraniu rôznych čiastkových skupín nástrojov.

Technická príprava výroby (TPV)

Technická príprava výroby, pre ktorú sa v praxi zaužívalo označenie TPV, je súbor vzájomne spojených činností výrobného podniku, ktorých úlohou je pripraviť technicky a ekonomicky účelné a efektívne riešenie produktu, technológie a organizácie výroby v súlade s požiadavkami trhu, s vlastnými ekonomickými aj mimoekonomickými cieľmi podniku a to všetko v súlade s kapacitnými a technologickými možnosťami. Technická príprava výroby sa skladá z týchto 3 zložiek:

Nové trendy v riadení výroby

V dnešnej turbulentnej dobe majú šancu prežiť len tie podniky, ktoré sa dokážu prispôsobovať podmienkam globálnej konkurencie a vedieť nájsť cesty úspešného uplatnenia sa v prostredí neustálych zmien. Schopnosť podnikov rásť a prosperovať je závislá od strategických nástroj, ktoré podnik uplatňuje v konkurenčnom prostredí.

Subscribe to RiadenieVyroby.sk RSS

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2023