Nové trendy v riadení výroby

V dnešnej turbulentnej dobe majú šancu prežiť len tie podniky, ktoré sa dokážu prispôsobovať podmienkam globálnej konkurencie a vedieť nájsť cesty úspešného uplatnenia sa v prostredí neustálych zmien. Schopnosť podnikov rásť a prosperovať je závislá od strategických nástroj, ktoré podnik uplatňuje v konkurenčnom prostredí. Za celosvetový trend sa považuje zameranie na zvyšovanie kvality produktov, znižovanie nákladov podniku, zvyšovanie produktivity, znižovanie časov medzi objednávkou a dodávkou, zvyšovanie pružnosti reagovania na potreby znižovania negatívnych vplyvov produkcie na životné prostredie, zvyšovanie bezpečnosti a ochrany pri práci, atď.

Preto nové manažérske koncepcie sa dnes zakladajú na procesnom prístupe, ktorého základným princípom je neustále zlepšovanie podnikových procesov a ktoré sa uplatňujú v podnikoch ako procesné manažérstvo. Procesné manažérstvo sa charakterizuje ako spôsob systematického riadenie, pri ktorom sa identifikujú podnikové procesy a ich znaky, vytvárajú sa podmienky na ich efektívny priebeh, koordináciu, meranie a neustále zlepšovanie. Výsledkom sa tak stáva kvalitný produkt, ktorý v sebe spája požiadavky zákazníka s podnikovou stratégiou.

K procesným prístupom najčastejšie radíme:

Balanced Scorecard

BSC je manažérsky systém (nie iba systém merania), ktorý umožňuje podnikom objasniť ich víziu a stratégiu a previesť ju do riadenia. To poskytuje spätnú väzbu ako okolo interných procesov, tak aj externých výsledkov za účelom nepretržitého zlepšovania strategických výkonov a výsledkov. Keď dôjde k plnej aplikácii, BSC transformuje strategické plány z vedeckého použitia priamo do „nervového centra“ podniku. Metóda BSC prevedie podnikovú stratégiu do podoby ukazovateľov, ktoré sú pre jej realizáciu kľúčové. Definuje pravidla a etabluje kanály a spôsoby vnútropodnikovej komunikácie a obojsmerného toku informácií. Táto metóda skúma podnik a jeho aktivitu zo štyroch perspektív (finančnej, zákazníckej, interných procesov a učenia a rastu).

Activity Based Management

Komplexný prístup Activity Based Management ABM najlepšie vystihuje myšlienka „Ak nemôžeme niečo merať, nemôžeme to ani riadiť!“. Preto prístup ABM je založený na postupe sledovania a merania podnikových aktivít na základe prebiehajúcich procesov a ich postupnosti. ABM tak umožňuje merať výsledky vo väzbe na podnikovú stratégiu, podávanie informácií o skutočnom využívaní zdrojov v podniku, označiť efektívne a neefektívne procesy, merať prebiehajúce procesy, zmerať a vyhodnotiť ziskovosť zákazníkov, výrobku, trhového segmentu a v neposlednom rade riadiť a poznať podnik zo zákazníckeho pohľadu.

Kaizen

Kaizen alebo tiež kontinuálne zlepšovanie je japonská filozofia zameraná na neustále a trvalé zlepšovanie. V pracovnej oblasti je úlohou Kaizenu trvalo zlepšovať všetky aspekty podnikania, od vedenia spoločnosti až po výrobu a od riaditeľa až po pracovníkov pri montážnej linke. Zlepšovaním štandardizovaných procesov sa tak odstraňuje plytvanie.

Komplexné riadenie kvality

Total Quality Management (TQM) je postoj, filozofia ale tiež proces, ktorého snahou je, aby celá organizácia zaviedla a trvalo udržovala prostredie, v ktorom je neustále zlepšovaná schopnosť poskytovať vysoko kvalitné výrobky a služby zákazníkom. Dôraz v TQM je kladený najmä na dôslednú orientácia na želania, názory a požiadavky zákazníka; zapojenie všetkých podnikových útvarov a všetkých pracovníkov podniku; vytváranie systému "vnútorných" zákazníkov; nikdy nekončiacu snahu o optimálne, účelne a hospodárne uskutočňovanie všetkých činnosti porovnateľne s najvyspelejšími konkurentmi – tzv. princíp "zero defects".

Business Process Reengineering

BPR alebo Reinžiniering podnikových procesov je vhodný pre podniky, ktoré sa pomaly dostávajú alebo už dostali do upadajúcej pozície. To znamená, že vrcholový manažment už dlhší čas pozoruje nežiaduce zmeny hlavne v ekonomických ukazovateľoch a pre záchranu podniku sa rozhodol zaviesť reinžiniering. Pri reinžinieringu sa nejedná o vylepšovanie toho, čo už existuje, alebo o vykonávanie čiastkových zmien, ktoré ponechávajú základné štruktúry bezo zmeny. V skutočnosti zaviesť reinžiniering znamená vzdať sa zavedených postupov a nahradiť ich novými.

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2023