Výrobný plán, operatívne plánovanie výroby v podniku

Plán výroby vo svojej podstate patrí medzi operatívne plánovanie, ktorého úlohou je spresniť vecnú náplň čo najbližšie k okamihu výroby rovnako ako aj časový a priestorový priebeh. Plán musí byť zosúladený s aktuálnym stavom kapacity pracovníkov a strojov. Následne na základe plánu výrob sú stanovené výrobné zákazky a ich presadenie do výrobného procesu. To je práve úlohou etapy transformačného procesu, kedy je potrebné zaistiť pomocou výrobného programu definovaný výkon čo do množstva, kvality a plánovaného času.

AMI Plus: Software pre riadenie a plánovanie výrobyOperatívne plánovanie výroby je silne závislé na type výroby a jej ďalších charakteristikách. Napríklad ak sa jedná o hromadnú, pravidelne sa opakujúcu výrobu, ktorá je organizovaná formou prúdovej výroby, potom je riešenie operatívneho plánu dané skoro nemennými parametrami. Priradenie úloh produkčným jednotkám je dlhodobo pevne určené.

Pri kusovej či malosériovej výrobe, ktorá prebieha na dielenskom princípe, ide vždy o nové určenie výrobných úloh a ich priradenie výrobným jednotkám. Vysoké nároky na operatívne plánovanie výroby budú pri zložitej výrobe, ktorá bude pozostávať z radu výrobných postupov a tiež pri výrobe viacstupňovej, pretože tu dochádza k striedavému využitiu produktívnych jednotiek pre jednotlivé výrobky.

Úlohy operatívneho plánovania výroby:

 • určenie ekonomicky vhodných zákaziek pre výrobu,
 • určenie potreby kapacít na tieto zákazky podľa jednotlivých produktívnych jednotiek,
 • odsúhlasenie kapacitnej ponuky a dopytu,
 • stanovenie poradia vykonávaných operácií,
 • iniciácia, kontrola a zaistenie priebehu zákazky.

Základnou charakteristikou je skutočnosť, že sa jedná o plán alebo sústavu plánov, ktoré vychádzajú z reálnych, plne poznaných a ohodnotených zdrojov určitého obdobia, ktoré je spravidla krátkeho časového ohraničenia.

Požiadavky na operatívne plánovanie:

 1. Výrobný plán je systémovou súčasťou plánovacieho procesu podnikového manažmentu a ako taký musí byť zosúladený so strategickou a taktickou úrovňou plánovania.
 2. Musí byť zosúladený s podnikovým poslaním, čo znamená, že musí viesť k realizácii požiadaviek trhu a to na základe maximálnej prispôsobivosti dynamicky sa meniacim požiadavkám.
 3. Zároveň je to nástroj, ktorý pôsobí dovnútra podniku, čo znamená stanoviť plánované úlohy a zaistenie zdrojov pre ich plnenie tak, aby bola zaručená najvyššia efektívnosť, akosť výroby a obrat kapitálu.
 4. Musí koordinovať činnosť všetkých spolupôsobiacich oblastí riadenia rôznych stupňov vo vnútri podniku a vytvoriť pre ne jednoznačné, kontrolovateľné a hodnotovo vyjadriteľné úlohy, ktoré sa následne stávajú základnými ukazovateľmi vnútropodnikového hospodárenia.
 5. Z vecného, priestorového a časového hľadiska sú konkretizované plánované úlohy, čo znamená, že okrem konkrétnej špecifikácie výroby stanovuje aj výrobné úlohy jednotlivým organizačným jednotkám a určuje aj zásady priebehu zákaziek výroby.
 6. Výrobné úlohy sú špecifikované ako výroba jednotlivých dielov, podzostáv a zostáv, a to tak, aby bola dodržaná podmienka optimálneho množstva.
 7. Zaisťuje časovú nadväznosť výroby jednotlivých častí výrobku.
 8. Zaoberá sa konkrétnym zaistením materiálu, nástrojov, náradia, prípravkov a to všetko v súlade s výrobnou kapacitou a pracovnou silou.
 9. Je východiskovou smernicou pre prácu pomocných a obslužných procesov.

 
Čítajte ďalej: Príklad z oblasti plánovania výroby

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2023