Automatizácia riadenia výroby (CIM systém)

Využitie výpočtovej techniky je v moderne riadenom podniku takmer prednostne situované do oblasti operatívneho manažmentu. Medzi hlavné dôvody patrí rozsiahly informačný tok, požiadavky na neustálu aktualizáciu dát, nepretržitý sled rozhodovaní a pod. Dôraz je kladený na stavebnicové pojatie technických prostriedkov, kde pri vlastnej práci s týmito prostriedkami sa potom presadzuje interaktívny režim práce v reálnom čase s možnosťou vytvárania problémovo orientovaných dátových základní. Výhodou je tak rýchly prístup k informáciám. Ďalšou možnosťou, ktorú podniky využívajú, je možnosť prepájania jednotlivých úrovní riadenia, čím sa získajú hierarchicky usporiadané systémy.

Uplatnenie výpočtovej a informačnej techniky vo výrobných procesoch sa dá charakterizovať niekoľkými smermi:

 1. Uplatnenie elektroniky pri riadení  nepretržitých technológií (napr. pri chemických výrobách, hutníckych výrobách, v energetike ale tiež v potravinárstve, stavebníctve atď.) a v pretržitých výrobných procesoch hlavne v strojárenskom a elektrotechnickom priemysle, kde sa uplatňuje hlavne automatizácia riadenia výrobných a technologických procesov.
 2. Automatizácia konštrukčných, projektových a programovacích prác umožní špecifikáciu a tvorbu základných problémovo orientovaných a aplikačných súborov určených pre zvýšenie efektívnosti inžinierskych prác.
 3. Využívať prvky elektroniky pre automatizáciu výrobných, pomocných a obslužných zariadení vrátane kontrolných a diagnostických prístrojov je možné vďaka automatizácii funkcií jednotlivých strojov, prístrojov a zariadení určených pre výrobu.
 4. Automatizácia riadenia organizácie, kam patrí uplatnenie elektroniky v informačných systémoch a ich využívanie pre potreby operatívneho riadenia výroby.

Systém operatívneho riadenia výroby predstavuje primárne riešenie problematiky operatívneho manažmentu výroby vo vzťahu k vlastnému fyzickému výrobnému toku. Na druhej strane moderná informačná technika poskytuje mnoho prostriedkov pre podporu technicky orientovaných funkcií.

CIM (Computer Integrated Manufacturing)

Pretože v podnikoch dochádza k prepojeniu dát a aktivít spojených s operatívnym riadením výroby, vznikla snaha integrovať spracovanie informácií prevádzkovo – ekonomických a technických do jedného systému. Tento systém je známy pod označením CIM (Computer Integrated Manufacturing). CIM predstavuje počítačom podporovanú integráciu spracovania informácií vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s tvorbou výkonov. Časť systému zahŕňa flexibilnú výrobu, kde je možné podnik rýchlo zmodifikovať na výrobu rôznych výrobkov, alebo tam, kde sa objem produktov môže rýchlo zmeniť a to pomocou počítačov. Niektoré alebo všetky tieto podsystémy môžu byť súčasťou CIM:

 • CAD (Computer Aided Design) – počítačom podporovaný návrh výrobkov.
 • CAE (Computer Aided Engineering) – zahŕňa všetky aktivity, pri ktorých je uplatňovaná výpočtová technika v rámci vývoja a konštrukcie produktov.
 • CAM (Computer Aided Manufacturing) – počítačom podporované aktivity pre technické riadenie a sledovanie výrobných zariadení v rámci výrobného procesu.
 • CAP niekedy uvádzaný aj ako CAPP (Computer Aided Process Planning) – počítačom podporovaný proces plánovania, kam patria aktivity založené na výsledkoch konštrukčnej prípravy výroby a radí sa sem aj tvorba dát pre podporu programovania numericky riadených strojov.

Časom sa sem priradili aj ďalšie podsystémy ako:

 • CAQ (Computer Aided Quality Assurance) – počítačom podporované stroje pre definíciu a kontrolu kvality výrobkov.
 • PPC (Production Planning and Control) - plánovanie a riadenie výroby.
 • ERP (Enterprise Resource Planning) – plánovanie podnikových zdrojov.

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2023