Technická príprava výroby (TPV)

Technická príprava výroby, pre ktorú sa v praxi zaužívalo označenie TPV, je súbor vzájomne spojených činností výrobného podniku, ktorých úlohou je pripraviť technicky a ekonomicky účelné a efektívne riešenie produktu, technológie a organizácie výroby v súlade s požiadavkami trhu, s vlastnými ekonomickými aj mimoekonomickými cieľmi podniku a to všetko v súlade s kapacitnými a technologickými možnosťami. Technická príprava výroby sa skladá z týchto 3 zložiek:

AMI Plus: Software pre riadenie a plánovanie výroby

 1. Konštrukčná príprava výroby

  pokračuje po návrhu výrobku a zahŕňa činnosti, ktoré súvisia s inováciami výrobku. Keďže sa jedná o pomerne dlhý cyklus, mal by byť optimálne krátený, z toho dôvodu je najlepšie zaistiť jej priebeh v samostatne kontrolovateľných etapách:

  • spracovanie návrhu výrobku,
  • konštrukčné riešenie výrobku, prípadne výroba a overenie prototypu,
  • spolupráca konštruktérov pri technologickej časti TPV a pri rozbehu výroby.

  Táto časť prípravy výroby musí obsahovať konštrukčnú výkresovú dokumentáciu a kusovník dielcov.

 2. Technologická príprava výroby

  má za úlohu rozhodnúť o spôsoboch premien východiskového materiálu do konečného výrobku. V rámci technologickej prípravy výrobku sa vypracováva pomerne rozsiahla dokumentácia, ktorá zachytáva popis postupu a nároky na jeho zaistenie. Jedná sa o materiálovú, pracovnú aj kapacitnú náročnosť výrobku. Tiež výrazne ovplyvňuje ekonomiku výroby. Táto časť TPV musí obsahovať pracovný postup, pracovnú návodku, nárezový plán a pracovné inštrukcie.

 3. Projektová príprava výroby

  zastrešuje aktivity, ktoré súvisia s výpočtom nákladov a ceny. Hlavným cieľom je minimalizovať náklady bez toho, aby sa narušili funkčné a estetické vlastnosti výrobku. Posledná časť TPV obsahuje výpočty spotreby materiálu v merných jednotkách, výpočty spotreby materiálu v nákladoch, výpočet mzdových nákladov a výpočet ceny. Pre kalkulácie technickej prípravy výroby môžete využiť program TPV výpočty Lite, ktorý je bezplatný pre nekomerčné účely.

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2023