Úvod do riadenia výroby

Výroba materiálnych a nemateriálnych statkov v rámci podniku slúži k uspokojovaniu trhového dopytu. Výroba výrobkov je spojená s konkrétnym výstupom, ktorý vzniká tak, že vstupné faktory (kvôli zjednodušeniu všetky vstupy radíme do niektorej z kategórie práca, pôda, kapitál a informácie) sa podrobia transformačnému procesu (teda výrobe).

Z mnohých pohľadov predstavuje riadenie výroby integrujúci prvok celého radu poznatkov z rôznych vedeckých disciplín. Ide hlavne o systémové inžinierstvo, informatiku, štatistiku, operačný výskum, personalistiku a ekonomiku práce, matematiku, ale aj sociológiu, psychológiu a čiastočne aj právo, ochrana bezpečnosti pri práci a pod.

Moderne riadený podnik musí s prehľadom zápasiť nielen s akútnymi problémami či permanentnými zmenami, ale tiež musí byť zameraný na budúcnosť. Predpokladom úspechu je potom orientácia na dobre zvolený cieľ, ktorý musí byť zrozumiteľne vyjadrený a charakterizovaný tak, ako odpovedá príslušnému stupni v podnikovej hierarchii.

Úlohy riadenia výroby:

  1. rozhodnutia základnej povahy, ktoré vytvárajú základňu pre fungovanie výrobného procesu z pohľadu výrobnej kapacity a jej organizačného rozdelenia, konkrétneho vybavenia zaisťujúceho základné kapacitné rozhodnutie a rozhodnutia o rozsahu vlastnej výroby,
  2. rozhodnutia infraštruktúrneho charakteru, ktoré tvoria podstatu formovania konkrétneho výrobného procesu.

Potrebné je tiež brať do úvahy, že jednotlivé úrovne riadenia výroby majú iné základné úlohy. Strategická úroveň (alebo tiež vrcholová úroveň riadenia, top manažment sa skladá zo zástupcov vlastníkov a najvyšších manažérov organizácie) rieši koncepciu výrobku a trhu, koncepciu zdrojov a konkurenčnú pozíciu výrobku. Pri taktickej úrovni (tiež stredná úroveň riadenia tvorená manažérmi strednej úrovne čo sú obvykle manažéri zodpovední za organizačné jednotky – napr. manažér kvality, finančný manažér a pod.) sa podnik stará o výrobný program, vybavenie a organizáciu. Operatívna úroveň (označovaná aj ako základná úroveň riadenia alebo manažment prvej línie, ktorú tvoria predáci, majstri, projektoví manažéri a pod.) sleduje výrobný program, lehoty, kapacity a zaisťuje zdroje. Plánovanie, rozhodovanie a riadenie na tejto úrovni je krátkodobého charakteru, teda max. do jedného roku, ale môže ísť aj o kvartálne, mesačné, týždenné, denné a dokonca aj zmenové.

Výrobný proces podniku

Výrobný proces výrobného podniku je charakterizovaný súhrnom technologických, manipulačných, kontrolných a riadiacich činností, ktorých účelom je meniť tvar, rozmery, zloženie a akosť východzích materiálov a polovýrobkov z hľadiska požadovaných technicko–ekonomických podmienok vyrábaného výrobku. Výrobný proces je uskutočňovaný prostredníctvom výrobných systémov, ktoré sa definujú ako technologicky, časovo, priestorovo a organizačne jednotné zoskupenie hmotných zdrojov (materiálov, energií, výrobných a pracovných prostriedkov) a pracovných síl určených na výrobu vybraného sortimentu výrobkov. Výroba je teda vo svojej podstate účelná kombinácia výrobných faktorov za účelom vytvorenia vecných výkonov či služieb prostredníctvom výrobného systému.

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2023