Všeobecný kalkulačný vzorec pre kalkuláciu nákladov výroby

Štruktúra nákladov je daná kalkulačným vzorcom, ale neexistuje žiadny, ktorým by sa museli riadiť výrobné podniky. Všeobecne používaný je tzv. typový vzorec úplných nákladov. Tento vzorec obsahuje tieto položky:

AMI Plus: Software pre riadenie a plánovanie výroby

  • priamy materiál, priame mzdy
  • ostatné priame náklady
  • výrobná réžia
  • správna réžia
  • odbytová réžia

V podniku, v ktorom sa vyrába len jeden druh výrobkov, nie je problém vypočítať náklady na výrobok, pretože tie získame vydelením vynaložených nákladov vyrobeným množstvom. Avšak podniky, ktoré vyrábajú viac druhov výrobkov stoja pred problémom jednoznačného priradenia nákladov na kalkulačnú jednotku (výrobok). Preto sa náklady delia na priame a nepriame.

Priame náklady

Priame náklady sú tie, ktoré majú bezprostredný vzťah k výkonom a existuje teda jednoznačná priraditeľnosť. Tieto náklady majú charakter jednotkových nákladov a sú normovateľné na kalkulačnú jednotku. Vo vzťahu k objemu výroby sa vyvíjajú proporcionálne. Priamymi nákladmi sú aj režijné náklady, ktoré sú vynaložené na výrobu a sú riadené rozpočtami. Majú charakter prevažne variabilných nákladov, ale môžu byť aj fixné.

Nepriame náklady

Nepriame náklady vznikajú v dôsledku fungovania konkrétneho vnútropodnikového útvaru, ktorého úlohou je zabezpečiť rôzne režijné činnosti, súvisiace so zabezpečením širšieho sortimentu výroby ako aj s riadením stredísk a celého podniku. Časť nákladov je takto ovplyvnená nielen objemom a štruktúrou výroby, ale aj stupňom využitia kapacít. Preto časť nepriamych nákladov (napr. daň z nehnuteľnosti, mzdy riadiacich a administratívnych pracovníkov, atď.) sa stanovujú k obdobiu, s ktorým súvisia a nie podľa objemu výkonov.

Všeobecný kalkulačný vzorec

Jednotlivé položky priamych a nepriamych nákladov tvoria tzv. všeobecný kalkulačný vzorec, ktorého štruktúra je nasledovná:

Priamy (jednotkový) materiál
Priame (jednotkové) mzdy
Ostatné priame náklady - variabilné
Ostatné priame náklady - fixné
_____________________________________
Priame náklady spolu
Výrobná réžia - variabilná
Výrobná réžia - fixná
_____________________________________
Náklady výroby
Správna réžia
_____________________________________
Náklady výkonu
Priame jednotkové odbytové náklady
Odbytová réžia - variabilná
Odbytová réžia - fixná
_____________________________________
Úplné vlastné náklady výkonu

Následne si podnik stanoví plánovaný zisk (ziskovú prirážku), ktorý je pre rôzne podniky rôzny a závisí do určitej miery od postavenia spoločnosti na trhu. Pri pričítaní zisku získava podnik predajnú cenu.
Moderné podniky berú pri hodnotení výrobkov na základe kalkulácií do úvahy skutočnosť, že predajná cena výrobku má uhradiť všetky náklady a až následne sa dá kvantifikovať dosiahnutý zisk. Preto od ceny odpočítajú náklady, ale dôležité je dodržať logický sled úhrad, pretože cena výrobku má najskôr uhradiť náklady vzniknuté priamo na výrobu výrobku (priame náklady, priame mzdy a ostatné priame náklady) a až následne prispieť k úhrade režijných nákladov. Postup úhrady je teda nasledovný:

Predajná cena
- priame náklady výrobku
________________________
Príspevkový zisk k úhrade
- výrobná réžia
- správna réžia
- odbytová réžia
________________________
Zisk

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2023