Výrobná logistika

Logistika sa dá definovať rôznymi spôsobmi a je uplatniteľná v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Vo všeobecnosti je teda možné logistiku definovať ako vedu, ktorá sa zaoberá celkovou koordináciou a optimalizáciou všetkých činností, reťazce ktorých sú nevyhnutné k pružnému a hospodárnemu dosiahnutiu stanoveného cieľa. Logistické riadenie sa tak zaoberá efektívnym tokom surovín, zásob vo výrobe a hotových výrobkov z miesta vzniku do miesta spotreby. Integrálnou súčasťou procesu logistického riadenia je riadenie oblasti materiálov, ktoré zahrnuje správu surovín, súčiastok, vyrobených dielov, zásob vo výrobe a baliace materiálu. Z formálneho hľadiska bude implementácia riadenia oblasti materiálu vyžadovať dôsledne plánovanie, organizovanie, motivovanie a kontrolu všetkých týchto činnosti.

Riadenie toku materiálov vo firme

Riadenie oblasti materiálov je pre celkový logistický proces životne dôležitý napriek tomu, že sa riadenie materiálov priamo nedotýka konečných zákazníkov. Avšak rozhodnutia prijaté v tejto časti logistického procesu priamo ovplyvňujú úroveň poskytovaného zákazníckeho servisu, schopnosť podniku konkurovať ostatným subjektom na trhu, ale tiež ovplyvňovať hladinu predaja a zisku, ktorú je podnik schopný dosiahnuť na trhu.

Ak podnik nedokáže zabezpečiť efektívne a účinné riadenie toku vstupných materiálov, výrobný proces nebude schopný vyrábať výrobky za požadovanú cenu a to v dobe, kedy sú tieto produkty požadované pre distribúciu zákazníkom. Vo výrobnom podniku môže nedostatok správneho materiálu v dobe, kedy má byť pripravený k výrobe, spôsobiť spomalenie výroby alebo dokonca spôsobiť výpadok výroby.

Preto sa na logistiku v oblasti riadenia materiálov vo výrobnom podniku musíme pozerať z komplexného hľadiska. Vplyv logistiky na jednotlivé činnosti vo výrobnom podniku sú zjavné a to ešte stále mnohé podniky neoddeľujú oddelenie nákup od oddelenie zásobovania, pričom tento názor je veľmi zlý. Oddelenie nákupu má za úlohu zaistiť: výber dodávateľa alebo dodávateľov; jeho alebo ich preverenie; vypracovať dodávateľsko-odberateľské zmluvy; neustále hľadať výhodnejšieho dodávateľa a informovať oddelenie vývoja o novinkách v oblasti nákupu. Oproti tomu úlohou zásobovacieho oddelenia je zaistiť dodávku potrebných komponentov pre výrobu s ohľadom na minimalizáciu nákladov a tiež operatívne riadenie materiálového toku na vstupe do podniku.

Riadenie výroby je činnosť, ktorá tradične spadá pod úsek výroby, len málo podnikov túto činnosť zaradzuje do kompetencie logistiky. Postavenie riadenia výroby v rámci organizačného usporiadania nie je pritom podstatné, pretože ako výroba tak aj logistika poskytujú vstupy pre proces plánovania a riadenia výroby. Táto oblasť musí zaistiť: vysokú úroveň služieb; vybudovanie siete fyzickej distribúcie; vhodný podiel zásob skladovaných v jednotlivých skladoch a možnosť priameho predaja.

Takže ak zhrnieme vplyv logistiky na celý tok materiálu výrobným podnikom, môžeme stanoviť základný obsah logistiky, ktorým je integrálne riadenie celého materiálového toku podnikom ako celku a príslušného informačného toku.

Ak sa detailnejšie zameriame na riadenie oblasti materiálov, tá obvykle zahrnuje štyri základné činnosti:

  1. Predvídanie materiálových požiadaviek.
  2. Zisťovanie zdrojov a získavanie materiálov.
  3. Doprava a uloženie materiálov do podniku.
  4. Monitorovanie stavu materiálov.

Funkcie, ktoré vykonávajú logistici, zahrnujú nákup, kontrolu stavu zásob surovín a hotových výrobkov, príjem a uskladnenie materiálov, výrobné plánovanie a dopravu a to ako na strane vstupu tak aj na strane výstupu z podniku.

Ako všetky logistické funkcie, aj aktivity spojené s riadením oblasti materiálov, je nutné správnym spôsobom spravovať a riadiť. To vyžaduje zavedenie určitých metód, pomocou ktorých je možné posudzovať úroveň výkonu daného podniku. Konkrétne musí byť podnik schopný výkon merať, vykazovať a zlepšovať.

Pri meraní výkonu v oblasti riadenia toku materiálov by mal podnik skúmať celý rad rôznych prvkov, hlavne úroveň servisu poskytovaného dodávateľom, zásoby, ceny platené za materiál, úroveň kvality a prevádzkové náklady a ďalšie.

Web RiadenieVyroby.sk používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   AMI Plus, s.r.o.   © 2016-2023